Девојчица од седам година заради 15 хиљада евра по објави